Tin tức KHTT

Ngăn chặn nạp tiền không chủ ý.

16/05/2017

Trên iOS - Chọn Settings > General > Restrictions.

Bạn cần nhập passcode và cuộn xuống dưới:

Trên Android: 

Chọn Google Play Store > Settings.
Cuộn xuống mục User Control và chọn Require authentication for purchases để kích hoạt yêu cầu xác thực cho các giao dịch thanh toán:

Tin khác