Sự kiện

Tích nạp nhận Đan Tăng Sao

07/02/2019

Tích nạp nhận Đan Tăng Sao
Thời gian: 00h00 ngày 07/02/2019 đến 23h59 ngày 08/02/2019
Phạm Vi: S1 đến S168
Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện Chúa công nạp đơn giá đạt mốc sẽ nhận
thưởng hấp dẫn. Mau mau tham gia!
Đăng ký nhận quà tại : http://bit.ly/QuaEvent
Tích nạp 100 vàng:Đan tăng sao*50 + Quân lệnh*1 + Bạc 10.000 
Tích nạp 500 vàng:Đan tăng sao*200 + Quân lệnh*2 + Quân công x10000 + Bạc 30.000
Tích nạp 1000 vàng:Bạc 50.000 + Đan tăng sao*250 + Quân công x20000
Tích nạp 2000 vàng:Bạc 70.000 + Đan tăng sao*500 + Quân công x30000
Tích nạp 4000 vàng:Bạc 100.000 + Đan tăng sao*1000 + Quân công x40000
Tích nạp 8000 vàng:Bạc 200.000 + Đan tăng sao*2000 + Quân công x50000
Tích nạp 15000 vàng:Bạc 300.000 + Đan tăng sao*3500 + Đan Hóa Thần*30 + Quân công x60000
Tích nạp 25000 vàng:Bạc 400.000 + Đan tăng sao*4000 + Đan Hóa Thần*50 + Quân công x70000
Tích nạp 35000 vàng:Bạc 500.000 + Đan tăng sao*4500 + Đan Hóa Thần*80 + Quân công x80000 + bảo vật tùy chonx1 
Tích nạp 45000 vàng:Bạc 700.000 + Đan tăng sao*5000 + Đan Hóa Thần*100 + Quân công x90000 + tướng tùy chọn x1
Tích nạp 55000 vàng:Bạc 800.000 + Đan tăng sao*5500 + Đan Hóa Thần*120 + Quân công x100000 + Tú Nữ hoặc tướng tùy chọn*1
Tích nạp 65000 vàng:Bạc 900.000 + Đan tăng sao*6000 + Đan Hóa Thần*150 + Trang bị tùy chọn x1
Đại Kiều VIP 12 trở lên mới được chọn.
---------------------------------------------------
Tích tiêu nhận son
Thời gian: 00h00 ngày 07/02/2019 đến 23h59 ngày 08/02/2019 
Phạm Vi: S1 đến S168
Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện Chúa công tiêu vàng đạt mốc sẽ nhận thưởng
hấp dẫn. Mau mau tham gia!
- Tích tiêu phí 100 vàng: Quân công 500 + Son x 5 + Bạc x 10.000
- Tích tiêu phí 500 vàng: Quân công 1000 + Son x 10 + Bạc x30.000
- Tích tiêu phí 1000 vàng: Quân công 2000 + Son x 20 + Bạc x 70.0000
- Tích tiêu phí 2000 vàng: Quân công 3000 + Son x 30 + Bạc x120.000
- Tích tiêu phí 5000 vàng: Quân công 5000 + Son x 60 + Bạc x250.000
- Tích tiêu phí 10000 vàng: Quân công 10000 + Son x 80 + Bạc x350.000
- Tích tiêu phí 25000 vàng: Quân công 25000 + Son x 120 + Bạc x500.000
- Tích tiêu phí 35000 vàng: Quân công 45000 + Son x 170 + Bạc x650.000
- Tích tiêu phí 55000 vàng: Quân công 65000 + Son x 300 + Bạc x700.000

Tin khác