Sự kiện

Tích Nạp nhận Chúc Phúc

12/01/2019

Tích Nạp nhận Chúc Phúc 
Thời gian: 00h00 ngày 12/01/2019 đến 23h59 ngày 13/01/2019
Phạm Vi: S1 – S164
Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện Chúa công nạp đạt mốc sẽ nhận thưởng hấp dẫn. Mau mau
tham gia!
Đăng ký nhận quà tại :http://bit.ly/QuaEvent
- Tích nạp phí 100 vàng: Quân công 500 + Son x 5 + Chúc phúc đan x 5
- Tích nạp phí 500 vàng: Quân công 2000 + Son x 10 + Chúc phúc đan x 10 + Bạc x100.000
- Tích nạp phí 1000 vàng: Quân công 2000 + Son x 15 + Chúc phúc đan x 15 + Bạc x200.000
- Tích nạp phí 2000 vàng: Quân công 4000 + Son x 20 + Chúc phúc đan x 25 + Bạc x300.000
- Tích nạp phí 4000 vàng: Quân công 5000 + Son x 20 + Chúc phúc đan x 40 + Bạc x400.000
- Tích nạp phí 8000 vàng: Quân công 8000 + Son x 40 + Chúc phúc đan x 60 + Bạc x500.000
- Tích nạp phí 15000 vàng: Quân công 10000 + Son x 80 + Chúc phúc đan x 70 + Bạc x600.000
- Tích nạp phí 25000 vàng: Quân công 20000 + Son x 120 + Chúc phúc đan x 80 + Bạc x700.000 + Bảo vật tùy chọnx1
- Tích nạp phí 40000 vàng: Quân công 30000 + Son x 150 + Chúc phúc đan x 120 Bạc x800.000 + Tướng tùy chọn x1
- Tích nạp phí 55000 vàng: Quân công 40000 + Son x 300 + Chúc phúc đan x 150 + Bạc x1.000.000 + Tú Nữ tùy chọn (hoặc tướng tùy chọn) x1
NOTE: Đại Kiều Vip12 mới được chọn.
---------------------------------------------------
Tích tiêu luyện đồ
Thời gian: 00h00 ngày 12/01/2019 đến 23h59 ngày 13/01/2019
Phạm Vi: S1 đến 164
Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện Chúa công nạp đơn giá đạt mốc sẽ nhận thưởng hấp dẫn. Mau mau tham gia!
- Tích tiêu 153 vàng: Quân công x 3000 + Quân lệnh x 5
- Tích tiêu 500 vàng: Bạc x 20.000 + Quân công x 3000 +Hồn Trương Xuân Hoa x1
- Tích tiêu 1000 vàng: Bạc x 40.000 + Quân công x 6000 +Hồn Trương Xuân Hoa x2
- Tích tiêu 2000 vàng: Bạc x 50.000 + Quân công x 10000 +Hồn Trương Xuân Hoa x2
- Tích tiêu 5000 vàng: Bạc x 100.000 + Quân công x 15300 +Hồn Trương Xuân Hoa x3
- Tích tiêu 10000 vàng: Bạc x 200.000 + Quân công x 30000 +Hồn Trương Xuân Hoa x3
- Tích tiêu 20000 vàng: Bạc x 300.000 + Quân công x 40000 +Hồn Trương Xuân Hoa x4
- Tích tiêu 35000 vàng: Bạc x450.000 + Quân công x 50000 +Hồn Trương Xuân Hoa x5
- Tích tiêu 45000 vàng: Bạc x 650.000 + Quân công x 60000 + Bảo vật exp đỏ x1
- Tích tiêu 60000 vàng: Bạc x 900.000 + Quân công x 80000 + Bảo vật exp đỏ x2

Tin khác