Sự kiện

Quà ưu đãi

09/02/2019

Quà ưu đãi
Thời gian: 00h00 ngày 09/02/2019 đến 23h59 ngày 09/02/2019 
Phạm Vi: S1 đến S168
Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, Chúa công nạp đơn giá mốc sẽ nhận thưởng hấp dẫn. Mau
mau tham gia. 
- Nạp đơn giá 300 vàng: 300 vàng + Đan tăng bậc thần khí x30
- Nạp đơn giá 600 vàng: 600 vàng + Đan tăng bậc thần khí x50
- Nạp đơn giá 1200 vàng: 1200 vàng + Đan tăng bậc thần khí x70
- Nạp đơn giá 1800 vàng: 1800 vàng + Đan tăng bậc thần khí x90

Tin khác