Sự kiện

Nạp đơn giá nhận Thiên Mệnh Đan

07/12/2018

Quà ưu đãi
Thời gian: 00h00 ngày 07/12/2018 đến 23h59 ngày 07/12/2018
Phạm Vi: S1 đến 159
Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, Chúa công nạp đơn giá mốc sẽ nhận thưởng hấp dẫn. Mau
mau tham gia. 
- Nạp đơn giá 300 vàng: 300 vàng + Thiên Mệnh Đan*5
- Nạp đơn giá 600 vàng: 600 vàng + Thiên Mệnh Đan *10
- Nạp đơn giá 1200 vàng: 1200 vàng + Thiên Mệnh Đan *15
- Nạp đơn giá 1800 vàng: 1800 vàng + Thiên Mệnh Đan *25

Tin khác