Sự kiện

Nạp đơn giá nhận thần đan

08/02/2019

Nạp đơn giá nhận thần đan 
Thời gian: 00h00 ngày 08/02/2019 đến 23h59 ngày 08/0/2019
Phạm Vi: S1 đến S168
Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, Chúa công nạp đơn giá mốc sẽ nhận thưởng hấp dẫn. Mau
mau tham gia. Mỗi mốc tối
đa được nạp nhận 3 lần.
- Nạp đơn giá 300 vàng: Tinh Khí Đan x5 + Vàng *300
- Nạp đơn giá 600 vàng: Tinh Khí Đan x10 + Vàng *600
- Nạp đơn giá 1200 vàng: Tinh Khí Đan x15 + Vàng *1200
- Nạp đơn giá 3000 vàng: Tinh Khí Đan x20 + Vàng *1800

Tin khác