Sự kiện

Nạp đơn giá nhận Đan Tăng Sao

12/02/2019

Quà ưu đãi
Thời gian: 00h00 ngày 12/02/2019 đến 23h59 ngày 12/02/2019
Phạm Vi: S1 đến S169
Nội dung: Quý vị Chúa công nạp đơn giá đạt mốc sẽ nhận được thưởng hấp dẫn. Tối đa nạp nhận 2 lần.
- Nạp đơn giá 300 vàng: 300 vàng + Đan Tăng Sao x250
- Nạp đơn giá 600 vàng: 600 vàng + Đan Tăng Sao x500
Nạp đơn giá 1200 vàng: 1200 vàng + Đan Tăng Sao x750
- Nạp đơn giá 1800 vàng: 1800 vàng + Đan Tăng Sao x1000

Tin khác