Sự kiện

CHUỖI SỰ KIỆN GIỮA THÁNG 9

11/09/2020

CHUỖI SỰ KIỆN GIỮA THÁNG 9

Chư vị Tướng Quân thân mến.

Ban quản trị Tam Quốc Truyền Kỳ Mobile gửi đến các Tướng quân chuỗi sự kiện giữa tháng 9. Chúc các Tướng quân có trải nghiệm tuyệt vời tại Tam Quốc Truyền Kỳ Mobile.

1. Top tiêu All Server 

Phạm vi: Cụm 1 - Cụm 10 

- Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện nằm đúng TOP sẽ nhận quà cực hấp dẫn

- Thời gian: Từ 4h50 ngày 12/09 đến 4h00 ngày 18/09

TOP KNB giới hạn TOP Tiêu
1 250000 Rương Quân Chính*3000 + Ngọc lv16*16 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động lv5*10 + Quân công*50.000.000 + Hồn HHB*300
2 200000 Rương Quân Chính*2200 + Ngọc lv16*14 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động lv5*8 + Quân công*40.000.000 + Hồn HHB*250
3 180000 Rương Quân Chính*1800 + Ngọc lv16*12 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động lv5*6 + Quân công*35.000.000 + Hồn HHB*120
4-6 150000 Rương Quân Chính*1500 + Ngọc lv16*10 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động lv5*5 + Quân công*25.000.000 + Hồn HHB*50
7-10 120000 Rương Quân Chính*1200 + Ngọc lv16*7 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động lv5*4 + Quân công*18.000.000
11-20 80000 Rương Quân Chính*1000 + Ngọc lv16*6 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động lv5*3 + Quân công*12.000.000
21-50 60000 Rương Quân Chính*800 + Ngọc lv16*5 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động lv5*2 + Quân công*10.000.000
51-100 40000 Rương Quân Chính*700 + Ngọc lv16*4 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động lv5*1 + Quân công*8.000.000
101-150 20000 Rương Quân Chính*500 + Ngọc lv16*2 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động lv4*6 + Quân công*5.000.000

Phạm vi: Cụm 11 - Cụm 12 

TOP KNB giới hạn TOP Tiêu
1 250000 Rương Quân Chính*2500 + Ngọc lv16*16 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động lv5*10 + Quân công*50.000.000 + Hồn HHB*350
2 250000 Rương Quân Chính*2000 + Ngọc lv16*14 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động lv5*8 + Quân công*40.000.000 + Hồn HHB*300
3 180000 Rương Quân Chính*1600 + Ngọc lv16*12 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động lv5*6 + Quân công*35.000.000 + Hồn HHB*150
4-6 150000 Rương Quân Chính*1200 + Ngọc lv16*10 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động lv5*5 + Quân công*25.000.000 + Hồn HHB*75
7-10 120000 Rương Quân Chính*1000 + Ngọc lv16*7 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động lv5*4 + Quân công*18.000.000
11-20 80000 Rương Quân Chính*800 + Ngọc lv16*6 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động lv5*3 + Quân công*12.000.000
21-50 60000 Rương Quân Chính*600 + Ngọc lv16*5 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động lv5*2 + Quân công*10.000.000
51-100 40000 Rương Quân Chính*500 + Ngọc lv16*4 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động lv5*1 + Quân công*8.000.000
101-150 20000 Rương Quân Chính*400 + Ngọc lv16*2 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động lv4*6 + Quân công*5.000.000

2. Tích Tiêu INGAME 4h50 12/09 - 4h00 15/09 

Giai đoạn 1:

- Thời gian: Từ 4h50 ngày 12/09 đến 4h00 ngày 15/09

- Nội dung: Trong thời gian trên, tích tiêu số KNB tương ứng sau sẽ nhận được những phần thưởng cực hot

KNB tiêu Phần thưởng
800 Rương Quân Chính*10 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 3*1
1600 Rương Quân Chính*15 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 3*2
3200 Rương Quân Chính*25 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 3*3
6000 Rương Quân Chính*40 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 3*4
11000 Rương Quân Chính*80 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 4*1
18000 Rương Quân Chính*100 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 4*2
25000 Rương Quân Chính*150 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 4*3 + Quân công*100.000
37000 Rương Quân Chính*200 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 4*4 + Ngọc May Mắn*1 + Quân công*200.000
50000 Rương Quân Chính*250 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 4*6 + Ngọc May Mắn*2 + Quân công*300.000
95000 Rương Quân Chính*300 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 5*1 + Ngọc May Mắn*3 + Hồn Hạ Hầu Kiệt*10 + Quân công*500.000
120000 Rương Quân Chính*350 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 5*2 + Ngọc May Mắn*4 + Hồn Hạ Hầu Kiệt*15 + Quân công*1.500.000
150000 Rương Quân Chính*400 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 5*3 + Ngọc May Mắn*5 + Hồn Hạ Hầu Kiệt*20 + Công quân*2.000.000
180000 Rương quân chính*450 + Rương mảnh kỹ năng bị động lv5*1 + Ngọc lv12*2 + Hồn hạ hầu kiệt*25 + Quân công*5.000.000
220000 Rương quân chính*480 + Rương mảnh kỹ năng bị động lv5*2 + ngọc lv12*3 + Hồn hạ hầu kiệt*30 + Quân công*10.000.000
250000 Rương quân chính*520 + Rương mảnh kỹ năng bị động lv5*3 + Ngọc lv12*4 + Hồn hạ hầu kiệt*40 + Quân công*15.000.000
300000 Rương quân chính*550 + Rương mảnh kỹ năng bị động lv5*3 + ngọc lv12*5 + Hồn hạ hầu kiệt*50 + Quân công*20.000.000

Lưu ý: Không áp dụng c12s16 + c12s17

Giai đoạn 2: 

- Thời gian: Từ 4h50 ngày 15/09 đến 4h00 ngày 18/09

- Nội dung: Trong thời gian trên, tích tiêu số KNB tương ứng sau sẽ nhận được những phần thưởng cực hot

KNB tiêu Phần thưởng
800 Rương Quân Chính*10 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 3*1
1600 Rương Quân Chính*15 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 3*2
3200 Rương Quân Chính*25 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 3*3
6000 Rương Quân Chính*40 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 3*4
11000 Rương Quân Chính*80 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 4*1
18000 Rương Quân Chính*100 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 4*2
25000 Rương Quân Chính*150 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 4*3 + Quân công*100.000
37000 Rương Quân Chính*200 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 4*4 + Ngọc May Mắn*1 + Quân công*200.000
50000 Rương Quân Chính*250 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 4*6 + Ngọc May Mắn*2 + Quân công*300.000
95000 Rương Quân Chính*300 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 5*1 + Ngọc May Mắn*3 + Hồn Hạ Hầu Bá*10 + Quân công*500.000
120000 Rương Quân Chính*350 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 5*2 + Ngọc May Mắn*4 + Hồn Hạ Hầu Bá*15 + Quân công*1.500.000
150000 Rương Quân Chính*400 + Rương Mảnh Sách Kỹ Năng Bị Động 5*3 + Ngọc May Mắn*5 + Hồn Hạ Hầu Bá*2 + Quân công*2.000.000
180000 Rương quân chính*450 + Rương mảnh kỹ năng bị động lv5*1 + Ngọc lv12*2 + Hồn hạ hầu bá*25 + Quân công*5.000.000
220000 Rương quân chính*480 + Rương mảnh kỹ năng bị động lv5*2 + ngọc lv12*3 + Hồn hạ hầu bá*30 + Quân công*10.000.000
250000 Rương quân chính*520 + Rương mảnh kỹ năng bị động lv5*3 + Ngọc lv12*4 + Hồn hạ hầu bá*40 + Quân công*15.000.000
300000 Rương quân chính*550 + Rương mảnh kỹ năng bị động lv5*3 + ngọc lv12*5 + Hồn hạ hầu bá*50 + Quân công*20.000.000

Lưu ý: Không áp dụng c12s16 + c12s17

3. Chơi Game Liên Tiếp 

- Nội dung: Hoàn thành đủ điều kiện sẽ nhận được phần quà tương ứng

- Thời gian: Từ 5h05 ngày 12/09 đến 4h00 ngày 18/09

Lưu ý: Không áp dụng c12s16 + c12s17

Ngày Thứ Điều Kiện Lưu Ý
12/09 T7 Nạp ít nhất 5000 KNB Tính riêng ngày T7
13/09 CN Có tên trong TOP Tiêu ALLSERVER khi sự kiện kết thúc Tính tổng từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc sự kiện
14/09 T2 Có tên trong sự kiện Ký Danh và Trâu Vàng Tính tổng từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc sự kiện
15/09 T3 Đập Trứng 30 lần và Rung Cây 100 lần Tính riêng ngày T3
16/09 T4 Tiêu ít nhất 5000 KNB Tính riêng ngày T4
17/09 T5 Nhận 8000 KNB từ vòng quay thất tịch Tính tổng từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc sự kiện

 

Điều Kiện Phần thưởng
Đạt 4/6 Thiên Linh Đan Công*5 + Thiên Linh Đan Thủ mỗi loại*5 + Rương Quân Chính*100
Đạt 5/6 Thiên Linh Đan Công*8 + Thiên Linh Đan Thủ mỗi loại*8 + Rương Quân Chính*150
Đạt 6/6 Thiên Linh Đan Công*10 + Thiên Linh Đan Thủ mỗi loại*10 + Rương Quân Chính*200

4. Nạp Liên Tiếp

A. Giai đoạn 1

- Nội Dung: Mỗi ngày nạp 5000KNB nhận mốc quà và quà nạp liên tiếp tương ứng.

- Thời gian: Từ  05h05 ngày 12/09 đến 04h00 ngày 15/09

Lưu ý: Không áp dụng c12s16 + c12s17

STT KNB nạp Phần thưởng
1 5000 Nguyên Liệu Thần Khí*10000 + Mảnh Thần Khí*2000 + Thiên Linh Đan Mỗi Loại*1
2 5000 Rương Quân Chính*150 + Ngọc May Mắn*2 + Thiên Linh Đan Mỗi Loại*1
3 5000 Ngọc lv14*2 + Thiên Linh Đan Mỗi Loại*1

Quà nhận khi nạp liên tiếp

STT Phần thưởng
1 Nguyên Liệu Thần Khí*12000 + Mảnh Thần Khí*2500 + Thiên Linh Đan Mỗi Loại*1 + Quân công*2.000.000
2 Rương Quân Chính*250 + Ngọc May Mắn*3 + Thiên Linh Đan Mỗi Loại*1 + Quân công*3.000.000
3 Ngọc lv15*2 + Ngọc May Mắn*5 + Thiên Linh Đan Mỗi Loại*1 + Quân công*6.000.000

B. Giai đoạn 2

- Nội Dung: Mỗi ngày nạp 5000KNB nhận mốc quà và quà nạp liên tiếp tương ứng.

- Thời gian: Từ 5h05 ngày 15/09 đến 4h00 ngày 18/09 

Lưu ý: Không áp dụng c12s16 + c12s17

STT KNB nạp Phần thưởng
1 5000 Nguyên Liệu Thần Khí*10000 + Mảnh Thần Khí*2000 + Thiên Linh Đan Mỗi Loại*1
2 5000 Rương Quân Chính*150 + Ngọc May Mắn*2 + Thiên Linh Đan Mỗi Loại*1
3 5000 Ngọc lv14*2 + Thiên Linh Đan Mỗi Loại*1

Quà nhận khi nạp liên tiếp

STT Phần thưởng
1 Nguyên Liệu Thần Khí*12000 + Mảnh Thần Khí*2500 + Thiên Linh Đan Mỗi Loại*1 + Quân công*2.000.000
2 Rương Quân Chính*250 + Ngọc May Mắn*3 + Thiên Linh Đan Mỗi Loại*1 + Quân công*3.000.000
3 Ngọc lv15*2 + Ngọc May Mắn*5 + Thiên Linh Đan Mỗi Loại*1 + Quân công*6.000.000

5. Tích Nạp x 2

- Thời gian: Từ 5h05 ngày 12/09 đến 4h00 ngày 18/09 

- Nội Dung: Trong tời gian diễn ra sự kiện, tướng quân tích nạp đạt mốc sẽ nhận được các phần quà vô cùng hấp dẫn

Lưu ý: Không áp dụng c12s16 + c12s17

XEM CHI TIẾT PHẦN 2 TẠI ĐÂY

Tin khác